Aviso legal

  1. En relació a la normativa i a les tarifes dels diferents serveis que figuren reflectides en aquesta pàgina electrònica, cal tenir present que en cas de discrepància prevaldran les versions publicades en els respectius diaris oficials.
  2. La Llei de serveis de la societat de la informació estableix el marc jurídic i normatiu que garanteix als prestadors i als usuaris de serveis la confiança i la seguretat necessàries per utilitzar mitjans electrònics.

Les dades personals que es puguin rebre per aquest canal seran tractats d'acord al que disposa Reglament General de Protecció de Dades (UE) 2016/679.

En compliment del que disposa la normativa vigent de protecció de dades, l'informem que pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició en les nostres oficines de la  Plaça de l'Aigua, 1 del Prat de Llobregat o per correu electrònic a dpd@aiguesdelprat.cat. També l'informem que vostè té dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Dades, si creu que s'han vist vulnerats els seus drets.

Informació sobre el tractament de dades personals

 

Avís Legal

Titular: AIGÜES DEL PRAT, S.A.
Raó social: Plaça de l'Aigua, núm. 1
Tel. 934 793 535
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT (Barcelona)
c/e: info@aiguesdelprat.cat
Dades registrals:

Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 27.211, foli 11, full B115786

NIF:

A-58623406