organizacionempresa

Aigües del Prat, SA s'estructura com una empresa de caràcter mercantil. Al capdavant es troba la Junta General d'Accionistes, formada en aquest cas, pels membres que conformen el Plenari Municipal de l'Ajuntament del Prat . Així mateix, la Junta General, nomena un Consell d'Administració que exerceix la seves competències d'acord amb els Estatuts Socials i també nomena un Director gerent.

L'estructura de l'empresa es complementa amb les diferents Àrees i Serveis.

Organigrama
És l'esquema de l'organització de l'empresa. S'indica el nom de les persones que constitueixen el Consell d'Administració i la Gerència.

Plantilla de personal
Compren tots els llocs de treball existents a les diferents àrees i serveis de l'empresa.

Retribució del director gerent