Tractament de Dades

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal

Aigües del Prat, SA te implantades les mesures necessàries per complir amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE.

Per tenir tota la informació sobre les principals novetats del nou Reglament Europeu de Protecció de Dades, pot consultar la pàgina, http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/novetats

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

Les dades personals que ens ha facilitat son per dur a terme la correcta prestació dels serveis contractats, la facturació d'aquests serveis, mantenir la relació comercial i poder-vos trametre les comunicacions que es considerin d'interès.

Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades personals?

La base legal per al tractament de les dades dels abonats i abonades és l'execució d'un contracte, sigui de subministrament d'aigua o d'altres serveis.

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades personals?

El responsable del tractament de les vostres dades personals és Aigües del Prat, SA, amb domicili a El Prat de Llobregat (08820) , Plaça de l'Aigua, 1 telèfon 934.793.535 i correu electrònic info@aiguesdelprat.cat

Les vostres dades personals es comunicaran a un tercer?

Aigües del Prat, SA no comunicarà a un tercer les vostres dades personals excepte que existeixi obligació legal de fer-lo, com per exemple, a l'Agencia Tributària, a l'Agència Catalana de l'Aigua, a la Àrea Metropolitana de Barcelona, a l'Ajuntament del Prat de Llobregat, a cossos i forces de seguretat de l'Estat, a Jutjats o Tribunals, sempre que estiguin legalment legitimats.

Quant temps es conserven les vostres dades personals?

Les dades seran conservades mentre es mantingui la relació comercial i un cop finalitzada, pel temps necessari per a la prescripció de responsabilitats.

Quins drets te en relació a les vostres dades?

Accés: Us permet sol·licitar informació sobre quines de les vostres dades personals utilitza Aigües del Prat, SA. En aquest sentit Aigües del Prat, SA pot confirmar-vos si està tractant les vostres dades personals i, en aquest supòsit, oferir-vos informació al respecte.

Rectificació: Us permet rectificar les vostres dades personals que siguin inexactes o incomplertes.

Supressió: Us permet sol·licitar la supressió de les vostres dades personals, entre altres motius, quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.

Limitació: En determinades circumstàncies previstes a l'article 18 del Reglament, els interessats poden sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades. En aquest cas, únicament les conservarem per exercir o defensar possibles reclamacions.

Oposició: Us permet sol·licitar que les vostres dades personals no es tractin per a unes finalitats determinades.

Portabilitat: Permet als abonats i abonades d'Aigües del Prat, SA rebre les dades personals que hagin facilitat, en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica i a transmetre-les a una altra empresa.

Com pot exercir els anteriors drets?

Per fer ús dels anteriors drets pot remetre una comunicació per escrit indicant el dret que vol exercir, adjuntant còpia del DNI o document equivalent a l'adreça següent: Plaça de l'Aigua, 1- 08820 El Prat de Llobregat amb la referència "RGPD" o bé trametre un correu electrònic a: dpd@aiguesdelprat.cat

Existeix un/a Delegat/Delegada de Protecció de Dades?

Aigües del Prat, SA te designat un Delegat de Protecció de Dades al que pot comunicar les qüestions relatives a privacitat i protecció de dades de caràcter personal mitjançant escrit a l'adreça indicada a l'apartat anterior o al correu electrònic dpd@aiguesdelprat.cat

Altres vies de reclamació?

Si vostè considera que Aigües del Prat, SA, no està tractant adequadament les vostres dades personals, no ha satisfet les vostres pretensions en quant a l'exercici dels seus drets o considera que aquests s'han vist vulnerats pot presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.