PRESSUPOST

El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà gastar.

Pressupost 2016.
Pressupost 2017.
Pressupost 2018.
Pressupost 2019.

 

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2016.
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2016. 
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2016.
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2016.
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2017.
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2017.
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2017.
Estad de Liquidació del pressupost a 31 de desembre de 2017.
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2018.
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2018.
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2018.
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2018.

 

COMPTES ANUALS

Aigües del Prat, SA de conformitat a la legislació de caràcter mercantil elabora els comptes anuals. Aquests comptes comprenen, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis al patrimoni net, l'estat de flux d'efectiu i la memòria. Aquests documents són redactats amb claredat per a mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

Comptes anuals 2014.
Comptes anuals 2015.
Comptes anuals 2016.
Comptes anuals 2017.

 

INFORMES D'AUDITORÍA

Els comptes de la societat estan sotmesos a fiscalització per part d'un auditor de comptes i de la Intervenció municipal. També poden fiscalitzar els comptes la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas.

Informe auditors externs de les comptes anuals 2014.
Informe auditors externs de les comptes anuals 2015.
Informe auditors externs de les comptes anuals 2016.
Informe auditors externs de les comptes anuals 2017.

 

INFORMACIÓ PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

4 Trimestre 2013 (32,47 dies) 
1 Trimestre 2014 (44,30 dies)
2 Trimestre 2014 (33,08 dies)
3 Trimestre 2014 (31,92 dies)
4 Trimestre 2014 (28,42 dies)
1 Trimestre 2015 (35,67 dies)
2 Trimestre 2015 (31,73 dies)
3 Trimestre 2015 (30,39 dies)
4 Trimestre 2015 (27,59 dies)

1 Trimestre 2016 (32,50 dies)
2 Trimestre 2016 (20,72 dies)
3 Trimestre 2016 (24,66 dies)
4 Trimestre 2016 (15,27 dies)
1 Trimestre 2017 (17,80 dies)
2 Trimestre 2017 (20,34 dies)
3 Trimestre 2017 (22,62 dies)
4 Trimestre 2017 (17 dies)
1 Trimestre 2018 (19,61 dies)

 

INDICADORS FINANCERS

Els indicadors i financers són uns índexs numèrics considerats rellevants per a descriure objectivament el perfil econòmic i de gestió de la Societat.

Indicadors financers 2014.
Indicadors financers 2015.
Indicadors financers 2016.
Indicadors financers 2017.
Indicadors financers 2018.