POLITICA DE COOKIES

Una cookie és qualsevol tipus d'arxiu o fragment d'informació que es descarrega al terminal de l'usuari amb la finalitat d'emmagatzemar dades que es podran actualitzar i recuperar des de...

Aviso legal

En relació a la normativa i a les tarifes dels diferents serveis que figuren reflectides en aquesta pàgina electrònica, cal tenir present que en cas de discrepància prevaldran les versions...

Tractament de Dades

Informació sobre el tractament de dades de caràcter personal Aigües del Prat, SA te implantades les mesures necessàries per complir amb les previsions del Reglament (UE) 2016/679 del...

organizacionempresa

Aigües del Prat, SA s'estructura com una empresa de caràcter mercantil. Al capdavant es troba la Junta General d'Accionistes, formada en aquest cas, pels membres que conformen el Plenari...

PERFILCONTRATANTE

PERFIL DEL CONTRACTANT La contractació de l'empresa ha d'assegurar una eficient utilització dels fons públics destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns, la contractació de...

Laboratori

Contacte Telèfon: 934 781 986 Correu electrònic:  laboratori@aiguesdelprat.cat   Què fem? ...

calidadagua

L'aigua que arriba a les nostres llars és, majoritàriament, d'origen subterrani. Pots saber-ne més coses a l'apartat de gestió del sistema d'abastament . Aquesta aigua, un cop tractada a les ...

infoestadistica

Es faciliten determinades dades de la gestió del servei d'abastament que ajuden a la seva comprensió. Informació estadística any 2014 Informació estadística any 2015 ...

datoseconomicos

PRESSUPOST El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà...