PRESSUPOST

El pressupost és el document que aprova anualment la Junta General de la Societat i que estableix una situació d'equilibri entre el que es preveu ingressar i el que es podrà gastar.

Pressupost 2016.
Pressupost 2017.

 

ESTAT D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2015.
Estat d'execució del pressupost a 31 de març de 2016.
Estat d'execució del pressupost a 30 de juny de 2016. 
Estat d'execució del pressupost a 30 de setembre de 2016.
Estat d'execució del pressupost a 31 de desembre de 2016.

 

COMPTES ANUALS

Aigües del Prat, SA de conformitat a la legislació de caràcter mercantil elabora els comptes anuals. Aquests comptes comprenen, el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l'estat de canvis al patrimoni net, l'estat de flux d'efectiu i la memòria. Aquests documents són redactats amb claredat per a mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de la societat.

Comptes anuals 2014.
Comptes anuals 2015.

 

INFORMES D'AUDITORÍA

Els comptes de la societat estan sotmesos a fiscalització per part d'un auditor de comptes i de la Intervenció municipal. També poden fiscalitzar els comptes la Sindicatura de Comptes i el Tribunal de Cuentas.

Informe auditors externs de les comptes anuals 2014.
Informe auditors externs de les comptes anuals 2015.

 

INFORMACIÓ PERÍODE MITJA DE PAGAMENT A PROVEÏDORS

4 Trimestre 2013 (32,47 dies) 
1 Trimestre 2014 (44,30 dies)
2 Trimestre 2014 (33,08 dies)
3 Trimestre 2014 (31,92 dies)
4 Trimestre 2014 (28,42 dies)
1 Trimestre 2015 (35,67 dies)
2 Trimestre 2015 (31,73 dies)
3 Trimestre 2015 (30,39 dies)
4 Trimestre 2015 (27,59 dies)

1 Trimestre 2016 (32,50 dies)
2 Trimestre 2016 (20,72 dies)
3 Trimestre 2016 (24,66 dies)
4 Trimestre 2016 (15,27 dies)
1 Trimestre 2017 (17,80 dies)

 

INDICADORS FINANCERS

Els indicadors i financers són uns índexs numèrics considerats rellevants per a descriure objectivament el perfil econòmic i de gestió de la Societat.

Indicadors financers 2014.
Indicadors financers 2015.
Indicadors financers 2016.