PERFIL DEL CONTRACTANT

La contractació de l'empresa ha d'assegurar una eficient utilització dels fons públics destinats a la realització d'obres, l'adquisició de béns, la contractació de serveis i altres tipus de contractes.

L'empresa realitza els seus contractes de conformitat amb les Instruccions Internes de Contractació desenvolupades en virtut de l'article 191 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s' aprova el text refòs de la Llei de Contractes del Sector Públic, amb l'objectiu de garantir que totes les contractacions s'ajustin als principis de llibertat d'accés a les licitacions, publicitat i transparència dels procediments, i no discriminació i igualtat de tracte entre els candidats.

El Perfil del contractant és el lloc on es troba el conjunt d'informació sobre l'activitat contractual , els anuncis, les licitacions, la documentació relativa a les mateixes, les adjudicacions i formalitzacions dels contractes.

Accés a Perfil del contractant

 

ALTRES CONTRACTES

Contractes no publicitats d'import inferior a 50.000 € segons el que s'estableix a l'article 191 del Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s' aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

2015 Novembre i Desembre
2016 Gener i Febrer
2016 Març i Abril
2016 Maig i Juny
2016 Juliol i Agost
2016 Setembre i Octubre
2016 Novembre i Desembre
2017 Gener i Febrer
2017 Març i Abril
2017 Maig i Juny